Friday

Nifty Spot on 05-02-10

உடல் நிலை சரி இல்லாததால் விளக்கமாக பதிவிட முடியவில்லை, ஆகவே முக்கியமான NIFTY SPOT இன் நிலைகளை மட்டும் இங்கு கொடுத்துள்ளேன்

இன்று 4734, 4717, 4669, 4655, 4625 TO 4617, 4587 TO 4575, 4543 TO 4530, 4497 என்ற புள்ளிகள் முக்கியமான SUPPORT புள்ளிகளாக செயல்படும், அதே போல் 4734 என்ற புள்ளிக்கு மேல் 4786, 4813, 4829, 4843, 4878 என்று உயர ஆரம்பிக்கலாம்